Minimum deposit bonuses Minimum deposit poker Free poker money no deposit New no deposit bonuses Real poker money

Ε.Ν.Ε

Ανακοινώσεις - Ανακοινώσεις

 

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

 

Ε.Ν.Ε

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρεσβ. Γεώργιος Χριστοδούλου

Πρόεδρος

Βασιλική Αγγέλου

Γραμματέας

Νικόλαος Καλοβελόνης

Ταμίας

Σοφία Κατηφόρη

Μέλος

Ιωάννης Νταουσιάνης

Μαρία Καράμπελα

Μέλος

Μέλος

Δημήτριος Μαρινάκης

Εκπρόσωπος  Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κυριακή Εξαδάκτυλου

Μέλος


 
   
   
   

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Ν.Ε

Σύσταση στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Ιδρύματος με την επωνυμία

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.

 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  Έχοντες υπ'όψιν:

1)Την ποιμαντικήν ευθύνην Ημών εις τον τομέα αγωγής της νεότητος.

2)Την απειλήν της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής ταυτότη­τος της χώρας εκ των ποικίλων ιδεολογικών και πολιτιστικών ρευμάτων και προπαγανδών, ευνοουσών, λόγω και της γενικωτέρας κοινωνικής νοοτροπίας, την αλλοτρίωσιν της νεότητος, και ι δη εις την περιοχήν της πρωτευούσης,

3)Την, ως εκ τούτου, επιτακτικήν ανάγκην εκσυγχρονισμού, αρτιωτέρας οργανώσεως και πληρεστέρας ασκήσεως της εκκλη­σιαστικής και ενοριακής ποιμαντικής της νεότητος.

 

4)Το άρθρον 67 του Ν. 590/1977 «περί Κατασταστικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».

5)Το άρθρον 20 του υπ αριθ, 1/1969 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

6)Την από 24.1.1978 Γνωμοδότησιν του Γεωργίου Λιλαίου, Ειδικού Νομικού Συμβούλου παρά τη Ιερά Συνόδω επί παρό­μοιας υποθέσεως, αποφασίζουν;

Συνιστώμεν παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Ίδρνμα υπό την επωνυμίαν ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ-ΠΗΧ ΑΘΗΝΩΝ με σκοπόν την πληρεστέρας και αρτιωτέραν παροχήν ευκαιριών δια την αναγέννησιν της ενοριακής ζωής μεταξύ των νέων της περιοχής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και δια την δημιουργικήν συμβολήν αυτών εις την εκκλησιαστικήν ζωήν και την κοιυωνικήν μαρτυρίαν των Ενοριών Αυτής.

Τα αφορώντα την λειτουργίαν του Ιδρύματος τούτου ρυθμίζο­νται δια του κατωτέρω ειδικού Καταστατικού.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Ι.Ν.Ι.Α.Α.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Τίτλος - Σκοπός.

 

Άρθρο 1. Σύσταση - Έδρα. Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών συνιστάται Ίδρυμα για την ποιμαντική της Νεότητος με την επωνυμία «Ίδρυμα Νεότητος Ιε­ράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» (Ι.Ν.Ι.Α.Α.).

 

Άρθρο 2. Σκοποί του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα έχει ως σκοπούς του να παρέχει πληρέστερα και αρτιότερα οργανωμένες ευκαιρίες για την αναγέννηση της ενο­ριακής ζωής στον χώρο της νεολαίας, μέσα στην περιοχή της Ιε­ράς Αρχιεπισκοπής, να εμπνέει και προωθεί τη δημιουργική συμ­βολή των νέων στην εκκλησιαστική ζωή των Ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής - ευαγγελισμός του λόγου του Θεού, λειτουργική και μυστηριακή ζωή, ενοριακός κοινοτικός βίος - και να συμβάλ­λει σε αντίστοιχες κοινές προσπάθειες με νεολαίες άλλων Ιερών Μητροπόλεων και με διορθόδοξες νεανικές κινήσεις.

 

 

Άρθρο 3. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.

 

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται: 1) Στο Κεντρικό Ίδρυμα:

α) με τη λειτουργία διαφόρων φροντιστηρίων, για την επιμόρ­φωση των στελεχών και των επιμελητών των ενοριακών νεανι­κών εστιών, κληρικών και λαϊκών, όπως επίσης και φροντιστη­ρίων βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, αγιογραφίας και λαϊκής τέχνης, της γλώσσας και άλλων πτυχών της λειτουργικής και πατερικής παραδόσεως, β) με την οργάνωση κατασκηνώ­σεων για τους νέους και παιδιά, γ) για την έκδοση ειδικών εντύ­πων, καταλλήλων για την ψυχαγωγία και την υγιή πνευματική ανάπτυξη των νέων και για την επιμόρφωση των στελεχών, δ) με τη λειτουργία κέντρων επικοινωνίας για την επίλυση των οποιων­δήποτε προβλημάτων των νέων και ιδίως εκείνων που αντιμετω­πίζουν προβλήματα κοινωνικής επανεντάξεως (φυλακισμένων, αποφυλακισθέντων κ.λπ.), ε) με τη δημιουργία κέντρου αποκατα­στάσεως ναρκομανών νέων, και στ) με τη χρησιμοποίηση κάθε δυνατής μεθόδου για την ευόδωση των σκοπών του Ιδρύματος. 2) Σε κάθε Ενορία:

α) με τη λειτουργία Ενοριακών Νεανικών Εστιών (Ε.Ν.Ε.) για εφήβους και νέους, β) με την παροχή ψυχαγωγίας και χριστιανι­κής μορφώσεως για παιδιά, γ) με τη λειτουργία δανειστικών βι­βλιοθηκών και εντευκτηρίων και την οργάνωση προβολών, πα­ραστάσεων και μουσικών εκδηλώσεων, δ) με τη διοργάνωση εκ­δρομών, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών, ε) με την παροχή μέσων αθλήσεως των νέων και των παιδιών και στ) γενικά με τη χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε μέσων τα οποία βοηθούν στη διαποίμανση της νεότητος.

Το Ίδρυμα Νεότητος λειτουργεί παράλληλα με τη Διεύθυνση Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για την άσκηση της Ποιμα­ντικής Νεότητος, πλην όμως η Διεύθυνση Νεότητος επιτελεί το έργο της μεταξύ των παιδιών (μαθητές Δημοτικού Σχολείου), το δε Ίδρυμα μεταξύ νέων και εφήβων (μαθητές Γυμνασίου - Λυ­κείου και Φοιτητές) και με εκδηλώσεις - δραστηριότητες που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο. Προοπτική του Ιδρύματος είναι στο μέλλον να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις και για τα παιδιά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Κεντρική Οργάνωση - διοίκηση και εκπροσώπηση.

 

Άρθρο 4. α) Το Ίδρυμα Νεότητος διοικείται από εννεαμελή Επιτροπή, που αποτελείται από το Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών ως Πρόεδρο, τον υπ' αυτού οριζόμενο αναπληρωτή του ως Αντιπρόε­δρο, το Διευθυντή Νεότητος και άλλα έξι μέλη, εκ των οποίων τρεις κληρικοί και τρεις λαϊκοί εξ αμφοτέρων των φύλων, που διο­ρίζονται από το Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετούς θητείας και δύνανται να επανεκλεγούν.

γ) Κάθε μέλος το οποίο αποχωρεί για οποιαδήποτε αιτία, αντι­καθίσταται από άλλο μέλος με απόφαση του Αρχιεπισκόπου και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας των υπολοί­πων μελών του Δ.Σ.

δ) Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει αυτοδικαίως ως ει­
σηγητής ο Γραμματέας της Διευθύνσεως Νεότητος, χωρίς όμως
δικαίωμα ψήφου, εκτός και εάν έχει ορισθεί ως τακτικό μέλος του Δ.Σ.

Άρθρο 5.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά, κάθε τρίμηνο, και έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση τριών τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Για την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή με εντολή του ο Αντιπρόεδρος και τέσσερα τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψή­φος του Προέδρου.

 

Άρθρο 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη

συγκρότηση και τη λειτουργία του Ιδρύματος Νεότη­τος. Ειδικότερα:

α) Ασκεί διαμέσου του Προέδρου και δι’ οποιουδήποτε άλλου μέλους το οποίο ορίζεται γι αυτό, την εποπτεία στις Ενοριακές Νεανικές Εστίες, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότητος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

β) Αναθέτει τον έλεγχο των Ενοριακών Εστιών κ.λπ. σε ειδι­κούς ελεγκτές.

γ) Μελετά και αποφασίζει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση και ευόδωση των σκοπών του Ιδρύματος.

δ) Καταρτίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό των εσόδων και εξό­δων του Ιδρύματος.

ε) Ορίζει από τα μέλη του τριμελή εξελεγκτική επιτροπή του ετησίου Απολογισμού του Ιδρύματος.

στ) Αποφασίζει για οποιαδήποτε πρόσληψη προσωπικού, τόσο στο Ίδρυμα Νεότητος, όσο και στις Ενοριακές Νεανικές Εστίες.

 

Άρθρο 7. Το Ίδρυμα και οι Ενοριακές Νεανικές Εστίες σε όλες τις έννο­μες σχέσεις τους απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή, ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων, ως και έναντι παντός εν γένει φυσι­κού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εκπρο­σωπούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του> Ιδρύματος ή από μέλος του Δ.Σ. ειδικά εξουσιοδοτημένο γι* αυτό το σκοπό.

 

Άρθρο 8, Ο Πρόεδρος, ή σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος, ως νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου καθορίζει τις εργασίες του Συμβουλίου και υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία, ασκεί εποπτεία στις Ενοριακές Εστίες και επιλύει διαιτητικά τις αναφυ­όμενες διαφορές των μελών τους, όπου υπάρχει ανάγκη.

 

Άρθρο 9. Λογιστική, ταμειακή και γραμματειακή υπηρεσία του Ιδρύμα­τος, α) Η λογιστική υπηρεσία του Ιδρύματος διεξάγεται από λογιστή ή λογιστές οι οποίοι διορίζονται εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου, είτε ως υπάλληλοι του Ιδρύματος με πλήρες ωράριο εργασίας είτε με πάγια αντιμισθία, το ύφος της οποίας καθορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Ο λογιστής εκδίδει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον Αντιπρόεδρο, και τα γραμμάτια ει­σπράξεως και τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία.

γ) Καταρτίζει κάθε μήνα κατάσταση των εισπράξεων και των πληρωμών.

δ) Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό διαχειρίσεως και γενικά διεξάγει κάθε σχετική εργασία που του ανατίθεται στο πλαίσιο των καθηκόντων του."

ε) Η ταμειακή υπηρεσία διεξάγεται από υπάλληλο που διορίζε­ται από τον Αρχιεπίσκοπο και η αμοιβή του καθορίζεται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μέχρι την ανάπτυξη και την οργάνωση του Ιδρύματος, η λογιστική και ταμειακή εξυπηρέτηση του Ιδρύμα­τος, δύναται να ανατεθεί στο Λογιστήριο της Ιεράς Αρχιεπισκο­πής ή σε υπάλληλο της Διευθύνσεως Νεότητος. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος δύναται να εγκρίνει τη χορήγηση μι­κρής αποζημιώσεως σε όσους απασχοληθούν με το έργο αυτό.

στ) Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές με βάση τα εκδιδόμενα εντάλματα πληρωμών και τα γραμμάτια ει­σπράξεως.

ζ) Τα πέραν των αναγκαίων ποσά για τις τρέχουσες ανάγκες του Ιδρύματος κατατίθενται επ’ ονόματι του Ιδρύματος σε Τρά­πεζα που ορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. Η δε διαδικασία αναλή­ψεως χρημάτων διακανονίζεται είτε εξαρχής είτε κατά περί­πτωση από το Δ.Σ.

η) Η Γραμματειακή εργασία του Ιδρύματος διεξάγεται από τον ειδικό Γραμματέα του Ιδρύματος, που διορίζεται από τον Αρ­χιεπίσκοπο και το ύψος της μισθοδοσίας του καθορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Ιδρύματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

θ) Μέχρι την ανάπτυξη και την οργάνωση του Ιδρύματος, η γραμματειακή εργασία δύναται να ανατεθεί, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Ιδρύματος, στη Διεύθυνση Νεότητος της Ιεράς Αρ­χιεπισκοπής Αθηνών, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος πρέπει με απόφαση του να καθορίζει τη μηναία μισθοδοσία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία των υπαλλήλων της Διευθύνσεως Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που θα απασχοληθούν στο Ίδρυμα κατά το χρόνο προσφοράς της εργασίας τους στο Ίδρυμα.

 

Άρθρο 10. Πόροι του Ιδρύματος και διάθεση τους.

Πόροι του Ιδρύματος είναι:

α) Τα σχετικά κονδύλια από τους ετήσιους προϋπολογισμούς των ενοριακών Ναών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

β) Ποσοστό 10% από τις μηνιαίες χρηματικές προσόδους κάθε Ενοριακής Νεανικής Εστίας.

γ) Επιχορηγήσεις από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τις Ιε­ρές Μονές της Αρχιεπισκοπής και ενδεχομένως από το δημόσιο ή άλλους φορείς.

δ) Προαιρετικές εισφορές και δωρεές διαφόρων φυσικών και Νομικών Προσώπων, κληρονομιές, κληροδοτήματα από οποια­δήποτε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, και

ε) Κάθε πρόσοδος που δύναται να συμβάλει στην εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος.

 

Άρθρο 11. Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται για τους γενικούς σκοπούς του, που καθορίζονται πιο πάνω, και για τη διασφάλιση της εύ­ρυθμης λειτουργίας του, όπως π.χ. :

α) οικονομική συμπαράσταση για την ίδρυση και λειτουργία Ενοριακών Εστιών,

β) μισθοδοσία προσωπικού,

γ) παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορους μαθητές και φοι­τητές για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους,

δ) έξοδα εκτυπώσεως των απαραιτήτων για τη λειτουργία του Ιδρύματος εντύπων,

ε) δαπάνες οργανώσεως των υπηρεσιών του Ιδρύματος, λει­τουργίας, φροντιστηρίων και σεμιναρίων, διοργανώσεως εκδρο­μών - ψυχαγωγίας κ.λπ.,

στ) ενδεχόμενη δημιουργία κέντρων συμπαραστάσεως σε νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικής επανεντάξεως ή και αποκαταστάσεως.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Ενοριακή οργάνωση Συγκρότηση και Διοίκηση

Ενοριακών Νεανικών Εστιών

 

Άρθρο 12. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος Νεότητας σε κάθε Ενορία δημιουργείται Νεανική Εστία.

Άρθρο 13. α) Κάθε Ενοριακή Νεανική Εστία δεν έχει δική της νομική προσωπικότητα και διοικείται από επταμελή Διοικητική Επι­τροπή που συγκροτείται κάθε τριετία και αποτελείται από έναν Εφημέριο ως Πρόεδρο, ένα μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβου­λίου της Ενορίας και πέντε ενορίτες και από τα δύο φύλα, που επι­λέγονται από τον Πρόεδρο της Ενοριακής Νεανικής Εστίας.

β) Ο Εφημέριος - Πρόεδρος είναι ένας από τους Εφημέριους που υπηρετούν στην Ενορία και διορίζεται από τον Αρχιεπίσκοπο. Τα υπόλοιπα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής διορίζονται από το Ίδρυμα Νεότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, από κα­τάλογο που υποβάλλει ο Εφημέριος - Πρόεδρος και στον οποίο περιλαμβάνεται διπλάσιος αριθμός υποψηφίων.

γ) Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής δύνα­νται να αντικατασταθούν και πριν από τη λήξη της τριετίας, είτε κατόπιν αποφάσεως του Αρχιεπισκόπου, είτε κατόπιν οικειοθε­λούς παραιτήσεως του.

δ) Στη Διοικητική Επιτροπή δύνανται να επαναδιοριστούν τα ίδια μέλη.

 

Άρθρο 14. Η Διοικητική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρία της μετά τη συ­γκρότηση της, εκλέγει ένα από τα Μέλη της ως Ταμία και ένα ως Γραμματέα.

Ο Ταμίας διεξάγει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία, και ο Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοικητι­κής Επιτροπής, συντάσσει πίνακες των νέων και των παιδιών που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Ενοριακής Νεανικής Εστίας και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.

Άρθρο Ι5. α) Η Διοικητική Επιτροπή κάθε Ενοριακής Νεανικής Εστίας συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα και συγκαλείται έκτακτα με πρόσκληση του Προέδρου ή κατόπιν αιτήσεως τριών (3) μελών της.

β) Η Διοικητική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τρία (3) τουλάχιστον μέλη, και αποφα­σίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψη­φίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου·

γ) Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου η Διοικητική Επι­τροπή δύναται να συνεδριάσει εφόσον ο Πρόεδρος ορίσει γραπτά εκείνο από τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής που πρόκειται να προεδρεύσει, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

 

Άρθρο 16. α) Η Διοικητική Επιτροπή κάθε Ενοριακής Νεανικής Εστίας προτείνει στο Ίδρυμα Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθη­νών και τις προσλήψεις του προσωπικού της Ενοριακής Εστίας, όπως του Ειδικού Γραμματέα, Επιμελητή κ.λπ. Οι διορισμοί των ως άνω προσώπων πραγματοποιούνται από το Ίδρυμα Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με το οποίο (Ίδρυμα) τελούν σε εργασιακή - υπαλληλική σχέση ιδιωτικού δικαίου.

β) Οι Ενοριακές Νεανικές Εστίες, οι οποίες χρησιμοποιούν προσωπικό για την εκπλήρωση του έργου τους, καταβάλλουν και το ανάλογο χρηματικό ποσό στο Ίδρυμα Νεότητος της Ιεράς Αρ­χιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο αναλαμβάνει και τη μισθοδοσία τους. Το ποσό της μισθοδοσίας πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τις ώρες της προσφερόμενης εργασίας και της φύσεως - σχέσεως εργασίας.

γ) Οι διοριζόμενοι επιμελητές υποχρεώνονται να παρακολου­θήσουν το Επιμορφωτικό Φροντιστήριο του Ιδρύματος Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο λειτουργεί κατά δια­στήματα και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

 

Άρθρο 17. Προϋποθέσεις ιδρύσεως Ε.Ν.Ε. α) Προϋπόθεση για την ίδρυση Ενοριακής Νεανικής Εστίας σε μία Ενορία είναι η ύπαρξη μιας αίθουσας, κυριότητος της Ενορίας ή μισθωμένης από αυτήν όπως και η οικονομική δυνατότητα μι­σθοδοσίας ενός επιμελητή.

β) Η Ενοριακή Νεανική Εστία δύναται να λειτουργήσει και με εθελοντή Επιμελητή, αυτό όμως πρέπει να είναι διασφαλισμένο με έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου της Ε.Ν.Ε. και του εθελοντή Επιμελητή. Οι εθελοντές επιμελητές δεν πρέπει να είναι περισσότεροι από δύο σε μια Ενορία για να μη διασπάται το έργο της Ενοριακής Νεανικής Εστίας.

γ) Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η σύσταση της Ενορια­κής Νεανικής Εστίας ή, στο χρονικό διάστημα μέχρι να συσταθεί, το Ποιμαντικό έργο μεταξύ των νέων και των παιδιών θα πραγ­ματοποιείται από τη Διεύθυνση Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκο­πής αποκλειστικά και μόνο από αυτήν, όπως άλλωστε πραγματο­ποιείτο μέχρι και σήμερα.

 

Άρθρο 18. Η Ενοριακή Νεανική Εστία, όσο είναι δυνατό, πρέπει να έχει συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς κ.λπ. φο­ρείς της περιοχής δράσεως, όταν αυτό αποβαίνει σε πνευματικό όφελος των νέων και των παιδιών. Άρθρο 19. Πόροι της Ενοριακής Νεανικής Εστίας είναι: α) Ειδικό επίδομα που αναγράφεται στον προϋπολογισμό κάθε Ναού, ανάλογο με την οικονομική του δυνατότητα,

β) τυχόν ενίσχυση από το Ίδρυμα Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπι­σκοπής Αθηνών,

γ) οι εισπράξεις της Ειδικής Επιτροπής, που συνιστάται σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του υπ' αριθ. 8/1979 Κα­νονισμού «περί Ιερών Ναών και Ενοριών»,

δ) οι προαιρετικές εισφορές, δωρεές ή κληρονομιές και κληρο­δοτήματα Φυσικών ή Νομικών Προσώπων,

ε) τυχόν αρωγή του Δημοσίου ή άλλων φορέων, στ) το προϊόν δίσκων που περιάγονται στους Ναούς έξι φορές το χρόνο και συγκεκριμένα στις 2/2, 23/4, 26/10, 21/11, 25/12 και στον Εσπερινό της πανηγύρεως του Ναού και,

ζ) οι εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι γονείς των νέων της Ε.Ν.Ε.

Άρθρο 20. Για κάθε είσπραξη εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη την οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας της Ε.Ν.Ε. Άρθρο 21. Διάθεση πόρων Ε.Ν.Ε. α) Οι πόροι της Ενοριακής Νεανικής Εστίας διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, που περιγράφονται στο 2ο άρ­θρο του παρόντος Καταστατικού και επιπλέον: 1) για μισθώματα αιθουσών Ε.Ν.Ε. και τις υπόλοιπες δαπάνες τους, 2) δαπάνες προσωπικού, 3) έξοδα εκδρομών και ψυχαγωγίας, 4) αγορά επί­πλων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων, 5) αγορά βιβλίων δανειστικής βιβλιοθήκης, μαγνητοταινιών, Βίντεο -κασετών κ.λπ., 6) χορήγηση βοηθημάτων και υποτροφιών σε απόρους νέους, 7) αγορά αθλητικών ειδών και γενικότερα κάθε είδους απαραίτητου για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Ενορια­κής Νεανικής Εστίας.

β) Από τις μηνιαίες χρηματικές προσόδους των Ε,Ν.Ε. και των έξι δίσκων υπέρ της Ε.Ν.Ε. ποσοστό 10% αποδίδεται στο Ίδρυμα Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής κάθε τρίμηνο, με αποδείξεις.

 

Άρθρο 22. Πέρα από ένα ποσό, το οποίο καθορίζει κάθε φορά ανάλογα με την περίπτωση το Ίδρυμα Νεότητος, το χρηματικό υπόλοιπο της Ε.Ν.Ε. κατατίθεται επ' ονόματι της σε Τράπεζα ανεγνωρισμένη στην Ελλάδα. Για κάθε ανάληψη απαιτείται απόφαση της Διοικη­τικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 23. Κάθε έτος συντάσσεται ο Απολογισμός του προηγουμένου έτους της Ε.Ν.Ε., ανακοινώνεται στους ενορίτες με ειδικό έντυπο στο χώρο - πίνακα ανακοινώσεων της Ενορίας και υποβάλλεται για έγκριση στο Ίδρυμα Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής (Κε­ντρικό),

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενικές Συνελεύσεις - Λογοδοσίες.

 

Άρθρο 24.  Η Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος απαρτίζεται από τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Επιτροπών όλων των Ενοριακών Νεανικών Εστιών. Συνέρχεται τακτικά μια φορά το έτος μέσα στο τελευταίο τρίμηνο και έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου Αρχιεπισκόπου.

Αν δεν επιτευχθεί απόλυτη απαρτία, η Γενική Συνέλευση συ­νέρχεται και πάλι σε διάστημα δεκαπέντε ημερών, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται κατά τη συνέλευση αυτή το 1/3 του όλου αριθμού των μελών.

Κατά τη Γενική Συνέλευση αναγινώσκεται έκθεση πεπραγμέ­νων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία περι­λαμβάνονται και οι δραστηριότητες των Ενοριακών Νεανικών Εστιών και επίσης ο Γενικός Απολογισμός διαχειρίσεως του πα­ρελθόντος έτους για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Ο Απολογισμός αυτός συντάσσεται από τους επιμέρους Απο­λογισμούς των Ε.Ν.Ε. και από τον Απολογισμό του Ιδρύματος Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Κατά τη Γενική Συνέλευση επίσης γίνεται συζήτηση πάνω στις μεθόδους και τον προγραμματισμό της περαιτέρω δραστηριότη­τας του Ιδρύματος Νεότητος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'. Σφραγίδα, τελικές διατάξεις.

Άρθρο 25. Το Ίδρυμα φέρει κυκλική σφραγίδα που περιέχει τον τίτλο του, «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗ­ΝΩΝ», τη χρονολογία ιδρύσεως του, 1988, και στο κέντρο την εικόνα των Τριών Παίδων στην Κάμινο του Πυρός που έχουν στο μέσον τους τον «Μεγάλης Βουλής Άγγελον». Επίσης, κάθε Ε.Ν.Ε. έχει την ίδια κυκλική σφραγίδα, στην οποία όμως ανα­γράφεται επιπλέον και η ονομασία της Ενοριακής Νεανικής Εστίας του συγκεκριμένου Ναού, όπως και η χρονολογία ιδρύ­σεως της.

Το Ίδρυμα καταργείται με απόφαση του Αρχιεπισκόπου Αθη­νών, όταν δεν εκπληρώνει τις εκκλησιολογικές προϋποθέσεις του.

Μετά την κατάργηση του Ιδρύματος, η περιουσία του περιέρ­χεται στην Ιερά Αρχιεπιστοπή Αθηνών, η περιουσία κάθε Ενορια­κής Νεανικής Εστίας στον Ενοριακό Ναό.

 

Άρθρο 27. Κάθε ενοριακή δραστηριότητα που αφορά τη νεότητα με επί­σημο ή ανεπίσημο χαρακτήρα εντάσσεται στο Ίδρυμα Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Τα Κέντρα Νεότητος που ήδη λειτουρ­γούν (Αρχονταρίκι, Κέντρα Επικοινωνίας Ι. Ναού Ζωοδόχου Πη­γής και οδού Παλαμά - Πατησίων) υπάγονται στην Ενορία της περιοχής λειτουργίας, εφ' όσον το αποδέχονται τα Εκκλησια­στικά Συμβούλια* διαφορετικά υπάγονται απευθείας στο Ίδρυμα Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής το οποίο ορίζει πλέον και τη Διοικητική Επιτροπή τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρ­θρο 13.

 

Άρθρο 28. Το παρόν Καταστατικό ισχύει από τότε που θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο. Δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Μακαριωτάτου Αρ­χιεπισκόπου, Προέδρου του Ιδρύματος.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 1987.

Λειτουργική Ζωή

ΜΑΪΟΣ

 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ 

Ο καιρός στην ενορία μας

 

ΑΚΟΥΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

Ι. Μ. ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΗΛΙΟΥ

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Ημερολόγιο
Κυριακή
20
Μαΐου
Κυριακή των Αγίων 318 Θ. Πατέρων (Α' Οικ. Σύνοδος),
Θαλελλαίου, Νικήτα και Ιωσήφ, Νικολάου Μύρων Λυκίας
Ανακοινώσεις
Αγία Γραφή